វិធីសាស្រ្តទទួលសេវាមេរោគអេដស៍ និងសេវាជំងឺកាមរោគដែលមានការថែរក្សាការសម្ងាត់នៅប្រទេសកម្ពុជាការពិនិត្យរកកូវីដ១៩ដោយខ្លួនឯងយើងចង់រក្សាសុវត្ថិភាពជូនអ្នកនិងបុគ្គលិករបស់យើងកុំឱ្យឆ្លងកូវីដ។ ចូរចងចាំថាអ្នកអាចឆ្លងកូវីដពីអ្នកដទៃហើយចម្លងវាទៅអ្នកដទៃទៀតដោយមិនចាំបាច់មានរោគសញ្ញាគួរឱ្យកត់សម្គាល់នោះទេ។
សូមឆ្លើយសំណួរទាំង៣នេះដើម្បីបន្ត

1. តើអ្នកកំពុងមានរោគសញ្ញាដូចខាងក្រោមនេះទេ?ជ្រើសរើសចម្លើយទាំងអស់ដែលសមស្រប

  
  
  
  
  
  
  

2. តើអ្នកបានប៉ះពាល់នឹងនរណាម្នាក់ដែលត្រូវបានបញ្ជាក់ថាវិជ្ជមានកូវីដ១៩ក្នុងរយៈពេល១៤ថ្ងៃចុងក្រោយនេះទេ?

  
  

3. តើស្ថានភាពនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩របស់អ្នកដូចម្តេចដែរ?

  
  
  


តើអ្នកជួបបញ្ហាលំបាកណាមួយពេលកំពុងកក់សេវាឬវាយតម្លៃកម្រិតប្រឈមទេ? ចុចទីនេះដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែម