វិធីសាស្រ្តទទួលសេវាមេរោគអេដស៍ និងសេវាជំងឺកាមរោគដែលមានការថែរក្សាការសម្ងាត់នៅប្រទេសកម្ពុជា

1

​សូម​ជ្រើស​រើស​ខេត្ត/ក្រុង

តម្លៃ សេវា
មិនគិតសេវា  
គិតសេវា  
សេវា
​ធ្វើ​តេស្ត​កាម​រោគ​  
​ធ្វើ​តេស្ត​មេរោគ​អេដស៍  
សេវាព្យាបាល  
ល្ងាច/ចុងសប្តាហ៍